CREAL. Centre for research in environmental epidemiology


Search


Home > Links > Water contamination

Water contamination

Websites of information

  • ACA (Agència Catalana de l’Aigua). Ens públic adscrit al Departament de Medi Ambient amb competències plenes en el cicle integral de l’aigua a les conques internes de Catalunya.
  • Ministeri de Medi Ambient
    • Qualitat de l’aigua. Sanejament i depuració. Informació sobre la situació a Espanya, les normatives, els abocaments industrials…
  • CDC (Centers for Disease Control and Prevention)

Top

Normatives

  • Directriu Marc 2000/60/CE. Document elaborat pel Ministeri de Medi Ambient, que recull el text íntegre de la Directiva Marc d’Aigües i la seva transposició jurídica i aplicació pràctica al nostre país.
  • Safe Drinking Water Act (EPA). La principal llei federal americana que assegura la qualitat de l’aigua potable.
  • Water Legislation and Policy (CDC). Enllaços a legislació específica i general sobre l’aigua.
  • Guide to the Approximation of European Union Environmental Legislation.

Top

ISGlobal - Campus Mar · Doctor Aiguader, 88 · E-08003 Barcelona · Tel +34 93 214 73 00 · Fax +34 93 214 73 02 · e-mail: RSS

Council:

Scientific context: